Демократски сојуз


ПристапницаПолињата означени со *  се задолжителни.

Име, татково име и презиме * пристапувам во членство на политичката партија Демократски сојуз Единствен матичен број Дата и место на раѓање Адреса (улица, број и општина) * Државјанство Стручна спрема Вработен(а) во Познавање на странски јазик Телефон/Факс (Работа) Телефон/Факс (Дома) Телефон (Мобилен) Email * Внесете го кодот во празното поле*
CAPTCHA
partners partners partners partners partners partners