Демократски сојуз
Драгана Кипријановска

Родена на 10 септември 1985 година

Образование

2011 - Докторанд на Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет „Јустинијан Први“

2012 - 2013 Студиско усовршување, во рамки на третиот циклус на студии – докторски студии (Visiting scholar, Bilateral programme of the Republic of Slovenia (conducted by the Ministry of Education, Science, Culture and Sport) and the CEEPUS exchange programme (Central European Exchange Program for University Studies), Универзитет во Љубљана, Правен факултет, Љубљана, Словенија

2009 - 2011 Магистер на правни науки, од областа на казненото право (MSc), Универзитет Св.Кирил и Методиј, Правен факултет „Јустинијан Први“

2004 - 2008 Дипломиран правник, Универзитет ”Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје

Професионално искуство

2014 -  Заменик на Министерот за надворешни работи на Република Македонија

2008 - 2014 Соработник на Институтот за казнено право, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје (предмети: казнено материјално право – прв циклус на студии, компаративно материјално казнено право, медицинско казнено право, економско казнено право, криминална политика - втор циклус на студии (мастер студии) по казнено право

2009 - 2009 Министерство за образование и наука на РМ, Кабинет на Министерот за образование и наука, Координатор на проектот „Превод на 500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најреномирани универзитети во САД и во Англија, од областа на правото во Франција и Германија“; координирање на други тековни активности и проекти во Кабинетот на Министерот, подготовка на извештаи и анализи (јули, 2009 - декември, 2009)

Конференции, семинари, школи и обуки

Учество со сопствено излагање/ реферат(и) или во својство на ко-автор или слушател (дискутант) на повеќе конференции, семинари, научни советувања и обуки организирани на меѓународно и на национално ниво, меѓу кои и на следниве:

- Предавач на обука за банкарскиот сектор „Корпоративна безбедност и заштита од сајбер криминалот во банкарскиот сектор“, Стопанска Комора на РМ, Маврово, април, 2014

- Обука за обучувачи за основни судски вештини, организирана од American Bar Association, Rule of Law Initiative, јануари, 2014

- Учество како излагач на тркалезна маса со реферат на тема „Criminal and legal position of persons with mental disabilities: A Comparative Review“, Институт за криминологија при Правниот факултет во Љубљана, јануари, 2013

- Петта конференција за казнено право и криминологија, GV Založba, Љубљана, Словенија, декември, 2012

- Учество на конференцијата „Dnevi Slovenskih Pravnikov“, Порторож, Словенија, октомври, 2012

- Европска летна школа за здравствено право и биоетика („Ecole Européenne d'Eté de Droit de la santé et Ethique biomédicale "Le droit de la santé et la justice"), учество со реферат/ и на тема: “Variations and voids: The Regulation of medical error around the world “, Форум на млади истражувачи и со реферат “A place for Criminal law in the regulation of new (bio) medical technologies”, во рамки на академската сесија, организирана од Université Paul Sabatier, во соработка со European Association of Health Law, French Federation of Associations of Medical Experts Advice, Academy of Advocacy of Ukraine, ATDS and Bar Association of Toulouse, Тулуз, Франција, јули, 2012

- Учество на Четиринаесеттата годишна конференција за наставници и за студенти “ECONOMIC DEVELOPMENT: Problems and Solutions“ со презентација на сопствен текст на тема „Corporate criminal liability in an international context - issues and complexities“, Faculty of Economics and Management, Rezekne Augstskola, Латвија, мај, 29, 2012

- Стручно советување на нотарите од Балканот, учество со ко-авторски труд на тема „Одговорноста на нотарите во контекст на новите измени и дополнувања на Законот за нотаријатот“, Нотарска комора на РМ, ноември, 2011

- Прва меѓународна интердисциплинарна конференција „Биоетиката-знак на новото доба: биоетиката, медиумите, правото и медицината“ (First International  Interdisciplinary Conference “Bioethics - the sign of a new era: Bioethics, Media, Law and Medicine), учество со ко-авторски труд на тема: “Medical Criminal Law - a challenge of the new era”, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Институт за новинари, медиуми и комуникации, Центар за интегративна биоетика, Охрид, октомври, 2011

- Меѓународна научна конференција “Actual problems of State and Law of the Russian Federation and the Republic of Macedonia”, учество како излагач со сопствен реферат на тема “Medical error as a criminal act? Analysis of the Macedonian and Russian Legal Framework”, организирана од Lomonosov Moscow State University, Law Faculty of Moscow State University, Москва, Русија, мај, 2011

- Меѓународен семинар „Концепт на новата одредба од чл. 215 ст. 2 од КЗ, наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од помало количество“, во организација на US Department of Justice, ЗЈОРМ, Академијата за судии и јавни обвинители, ноември, 2010

- Втор меѓународен конгрес: „Teaching Law and Health: Courses on Law, Human Rights and Patient care“, организиран од FIOOM, OPEN SOCIETY INSTITUTE Public Health Program, мај, 2010

- Учество како излагач на тркалезна маса “Season of legality - The first European social campaign for the fight against transnational organized crime”, Flare campaign, Skopje, May, 2009

- Четврта Пан – Европска конференција „Правни предизвици во сајбер просторот“ (Legal challenges of the cyber space), учесник во работна сесија со излагање на тема: “The foundations of Macedonian computerized criminal law”, организирана од Европското здружение на студентите по право (ЕЛСА), ноември, 2008

- International Training Seminar for Higher Education Reform Experts in Tempus Countries: Promoting Higher Education Reform: Quality through Modernization of Universities, UNICA-Brussels Education Services Consortium, University of Zagreb, јуни, 2008

- Копаоничка школа за природно право “Pravo i sloboda”, организирана од Udruženje pravnika Srbije, Kopaonik, декември, 13-16, 2007

- Циклус обуки за обучувачи за усовршување на адвокатските вештини за одбрана, ОБСЕ, Македонско здружение на млади правници, Скопје, октомври – ноември, 2007

- Регионален натпревар, симулација на случај пред Европскиот суд за човекови права (претставник на македонскиот тим), организиран од Udruženje “Mladih pravnika Srbije“, април, 2007

- Копаоничка школа за природно право “Pravo I ljudska budućnost”, Udruženje pravnika Srbije, Kopaonik, декември, 2006

- Циклус обуки за обучување адвокати за Европската конвенција за човекови права со посебен осврт на чл. 6 од Конвенцијата - право на правично судење, Совет на Европа, ОБСЕ, Македонското здружение на млади правници, декември, 2006

* Учесник во работната група за подготовка на Предлог-законот за земање и пресадување делови од човечко тело заради лекување, Национална фондација за трансплантација на Македонија (ноември, 2009 – 2013)

Научно-истражувачка дејност

- Ко-автор на универзитетски учебник „Медицинско казнено право“, Правен факултет „Јустинијан Први“, 2-ри Август - Штип, Скопје, 2012

- Ко-автор на интерна компилација од текстови за предавања на втор циклус на студии „ Економско казнено право“, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2009;

- Автор на публикацијата „Набљудување на судските случаи во кои новинари се обвинети за клевета и навреда”, Коалиција Здруженија на граѓани „Сите за правично судење“, Скопје, септември, 2011

- Ко-автор на публикацијата “Клевета и навреда: од инкриминација до декриминализација“, Здружение на новинарите на Македонија, Скопје, 2010;

- “Спорот за името помеѓу Македонија и Грција” (ко-автор), Сл. весник на РМ, Скопје, 2008

- Ко-едитор на учебник за граѓански и политички слободи и права - УЧИМЕ ПРАВО, Проект на УСАИД за граѓанско општество“, Скопје, 2014

- Автор и ко-автор на повеќе од 30 научни и стручни трудови објавени во домашни и странски научни и стручни списанија.         

Стипендии/ признанија

- Bilateral Mobility Grant Programme of the Republic of Slovenia and CEEPUS - exchange programme (Center European Exchange Program for University Studies), October, 1, 2012 - February, 28, 2013

- Претставник на делегацијата на Правниот факултет “Јустинијан први” при официјалната посета на Правниот факултет при Универзитетот М.В. Ломоносов во Москва, мај-јуни, 2011

- Сребрен Јустинијан за втора по постигнат успех во генерацијата 2004-2008 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

- Стипендија од Владата на РМ за талентирани стдуденти (2005-2008)

- Стипендија во рамки на ТЕМПУС програмата за учество како претставник на Правниот факултет “Јустинијан Први“ на Меѓународниот тренинг семинар “Promoting Higher Education Reform: Quality through Modernization of Universities“, UNICA-Brussels Education Services Consortium, University of Zagreb, јуни, 2008

- Universite Paul Sabatier (целосна стипендија за учество на Европската летна школа за здравствено право и биоетика - „Ecole Européenne d'Eté de Droit de la santé et Ethique biomédicale "Le droit de la santé et la justice"), Тулуз, Франција, јули, 2012

- European Criminal Law Academic Network (финансиска поддршка за учество на летна школа “The EU Area of Criminal Justice“), Брисел, Белгија, јули, 2012

Странски јазици

англиски јазик, балкански јазици – професионално познавање

руски, француски - базично ниво

Дополнителни вештини

Одлични истражувачки, аналитички, организациски и иновативни способности, презентациски вештини, тимска работа, способност за успешно насочување и контролирање на процесот на работа и напредување на поголеми групи на лица, лојалност, експедитивност, ефикасност и адаптибилност.Последни Активности

1.11.2012

КАНДИДАТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ:

1. Радовиш

Страхил Гавритов, електро инженер, вработен во ЈП Плаваја-Радовиш.

2. Неготино

Ванчо Петров, професор во Гимназијата во Неготино...

прочитај повеќе...13.11.2012

Трајанов - Историски момент за компромис со Грција

Очекувам да се дојде до некаков компромис, но тоа пред сè ќе зависи од внатрешното единство, од тоа дали Република Македонија ќе изгради единствена политика околу ова прашање, вели Павле Трајанов, водачот на македонската парламентарна делегација на Заседанието на Асамблеата на НАТО во Прага.

прочитај повеќе...

19.11.2012

ОПШТИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДС - КОЧАНИ ИЗБРА НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ

„ Потекнувам од работничко семејство, во партијата влегов поради чесноста, потенцијалите, политичката одговорност и пред се поради политичката иднина, којa ја гледам во Демократски сојуз “... 

прочитај повеќе...

14.01.2013

Kако до нови работни места?

Демократскиот сојуз, заедно со граѓаните ќе работи на градење на Програма за отворање на нови работни места , развој на економијата и унапредување на животниот стандард на граѓаните.

прочитај повеќе...

18.03.2012

ОБРАЌАЊЕ НА ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ НА IV-ОТ КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ

Почитувани делегати, гости, драги пријатели, екселенции, претставници на медиумите, сакам да Ве поздравам и да посакам успешна работа на Конгресот. Демократскиот сојуз е партија која постојано бранува, партија која го слуша гласот на граѓаните. Силата на Демократскиот сојуз, произлегува од нашите принципиелни заложби...

прочитај повеќе...
partners partners partners partners partners partners