ДС: Аплицирајте на огласот на МВР

07.10.2013

ДС: Аплицирајте на огласот на МВР

Демократскиот сојуз ги повикува сите заинтересирани граѓани да аплицираат на јавниот оглас кој денес го распиша Министерството за внатрешни работи, за прием на 400 извршители на работно место „Полицаец“. 

На огласот можат да аплицираат државјани на РМ на возраст од 18-24 години со завршено најмалку четиригодишно средно образование и со висока физичка подготвеност. 

Заинтересираните граѓани треба да достават уверение за државјанство, извод од матична книга на родените, диплома за завршено четиригодишно образование, доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност и две фотографии во големина на патна исправа. Апликациите за огласот треба да се достават лично во некоја од наведените локации

Целиот оглас можете да го видите на овој линк

partners partners partners partners partners partners