ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за периодот од 09.11.2016 до 31.12.2016 година
06.03.2017

Назив на политичка партија Коалиција за ПРОМЕНИ и ПРАВДА-ТРЕТ БЛОК 

изборна кампања 2016 година

Седиште Стале Попов бр. 9 лок. 4

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 09.11.2016 до 31.12.2016 година

 

 

                                                                                                                                       (во денари)

Ред. број

ПОЗИЦИЈА

Износ

 

 

Претходна година

 

Тековна година

1

2

3

4

 

 

I. ПРИХОДИ

 

 

 1.  

Приходи од од Буџет на Република Македонија

 

 

 1.  

Приходи од членарини

 

 

 1.  

Приходи од подароци во парични средства

 

1,946,520

 1.  

Приходи од донации во парични средства

 

 

 1.  

Приходи од дотации во парични средства

 

 

 1.  

Приходи од спонзорства во парични средства

 

 

 1.  

Приходи од прилози во парични средства

 

 

 1.  

Приходи од продажба на производи, стоки и услуги

 

 

 1.  

Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал

 

 

 1.  

Приходи од авторски права

 

 

 1.  

Приходи од продажба на билети

 

 

 1.  

Приходи од камати на депозит

 

 

 1.  

Приходи од закупнина

 

 

 1.  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики

 

1

 1.  

Приходи од легати

 

 

 1.  

Други приходи

 

 

 1.  

Вонредни приходи

 

 

 1.  

Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година

 

 

 1.  

ВКУПНО ПРИХОДИ ( ред бр. 1 до ред бр. 18

 

1,946,521

 

II. РАСХОДИ

 

 

 1.  

Потрошени материјали

 

900

 1.  

Други материјални расходи

 

21,240

 1.  

Комунални услуги и греење

 

 

 1.  

Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)

 

 

 1.  

Превозни-транспортни услуги

 

84,171

 1.  

Услуги за поправки и тековно одржување

 

 

 1.  

Издатоци за реклама и пропаганда

 

662,828

 1.  

Издатоци за репрезентација

 

 

 1.  

Интелектуални услуги

 

30,000

 1.  

Сметководствени услуги

 

2,500

 1.  

Судски и правни услуги

 

 

 1.  

Услуги за превод

 

 

 1.  

Услуги за копирање, печатење и издавање

 

178,260

 1.  

Услуги за статистички истражувања

 

 

 1.  

Услуги за објавување на огласи

 

 

 1.  

Изнајмување на простор и опрема

 

890,686

 1.  

Привремени вработувања

 

 

 1.  

Други услуги

 

42,834

 1.  

Провизија на платниот промет

 

2,785

 1.  

Камати на кредити и заеми

 

 

 1.  

Премии за осигурување

 

 

 1.  

Негативни курсни разлики

 

 

 1.  

Други финансиски услуги

 

 

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата

 

 

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во странство

 

 

 1.  

Семинари и конференции

 

 

 1.  

Членарини

 

 

 1.  

Издатоци за меѓународна соработка

 

 

 1.  

Плати

 

 

 1.  

Придонеси за социјално осигурување

 

 

 1.  

Персонален данок на доход

 

 

 1.  

Надомести

 

 

 1.  

Други даноци и придонеси

 

3,333

 1.  

Помошти, донации и други давања на правни субјекти

 

 

 1.  

Помошти, донации и други давања на физички лица

 

 

 1.  

Други помошти и давања

 

 

 1.  

Пренесени парични средства на други сметки

 

 

 1.  

Средства за градежни објекти

 

 

 1.  

Средства за опрема

 

 

 1.  

Други капитални средства

 

 

 1.  

Други расходи

 

 

 1.  

Вонредни расходи

 

 

 1.  

ВКУПНИ РАСХОДИ (од ред бр. 20 до ред бр. 61)

 

1,919,537

 1.  

Остварен нето вишок на приходи =(Вкупно приходи-Вкупно расходи)

 

26,984

 1.  

Непокриени расходи =(Вкупно расходи-Вкупно приходи)

 

 

 

 

 

Во                                     Име и презиме на лицето одговорно        М.П               Име и презиме на

Скопје                               за пополнување на извештајот                                   лицето одговорно

На ден 31.01 .2017              Марјан Тодоровски                                                              за потпишување на   извештајот

                                                                                                                                                          Верица Филиповска 

 

                                             Потпис __________________                          Потпис _____________________                                                                                                                                                                            

partners partners partners partners partners partners