ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година21.03.2017

Назив на политичка партија Демократски сојуз

Седиште Стале Попов бр. 9 лок. 4

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година

 

                                                                                                                                      (во денари)

Ред. број

ПОЗИЦИЈА

Износ

 

 

Претходна година

 

Тековна година

1

2

3

4

 

 

I. ПРИХОДИ

 

 

 1.  

Приходи од од Буџет на Република Македонија

 

1.180.329

1.267.456

 1.  

Приходи од членарини

-

 

 1.  

Приходи од подароци во парични средства

 

-

 

 1.  

Приходи од донации во парични средства

1.042.264

 

788.338

 1.  

Приходи од дотации во парични средства

-

 

 1.  

Приходи од спонзорства во парични средства

-

 

 1.  

Приходи од прилози во парични средства

-

 

 1.  

Приходи од продажба на производи, стоки и услуги

-

 

 1.  

Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал

-

 

 1.  

Приходи од авторски права

-

 

 1.  

Приходи од продажба на билети

-

 

 1.  

Приходи од камати на депозит

-

 

 1.  

Приходи од закупнина

-

 

 1.  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики

 

180

145

 1.  

Приходи од легати

-

-

 1.  

Други приходи

-

525.725

 1.  

Вонредни приходи

-

11.188

 1.  

Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година

 

1.274.453

1.753.232

 1.  

ВКУПНО ПРИХОДИ ( ред бр. 1 до ред бр. 18

 

3.497.226

4.346.084

 

II. РАСХОДИ

 

 

 1.  

Потрошени материјали

20.017

109.506

 1.  

Други материјални расходи

 

85.608

 1.  

Комунални услуги и греење

153.426

167.448

 1.  

Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)

54.155

 

64.438

 1.  

Превозни-транспортни услуги

100.714

93.628

 1.  

Услуги за поправки и тековно одржување

 

 

111.148

 1.  

Издатоци за реклама и пропаганда

50.038

 

27.599

 1.  

Издатоци за репрезентација

18.057

107.347

 1.  

Интелектуални услуги

175.000

233.834

 1.  

Сметководствени услуги

30.000

30.500

 1.  

Судски и правни услуги

144.300

12.914

 1.  

Услуги за превод

-

 

 1.  

Услуги за копирање, печатење и издавање

24.796

 

 

 1.  

Услуги за статистички истражувања

-

-

 1.  

Услуги за објавување на огласи

-

-

 1.  

Изнајмување на простор и опрема

795.126

1.219.556

 1.  

Привремени вработувања

-

 

 1.  

Други услуги

  9.786

42.834

 1.  

Провизија на платниот промет

16.904

23.784

 1.  

Камати на кредити и заеми

 

 

 1.  

Премии за осигурување

12.344

47.821

 1.  

Негативни курсни разлики

-

 

 1.  

Други финансиски услуги

-

 

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата

-

 

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во странство

-

 

 1.  

Семинари и конференции

-

 

 1.  

Членарини

-

200

 1.  

Издатоци за меѓународна соработка

-

 

 1.  

Плати

63.605

151.536

 1.  

Придонеси за социјално осигурување

25.268

58.648

 1.  

Персонален данок на доход

3.001

7.024

 1.  

Надомести

-

 

 1.  

Други даноци и придонеси

42.954

55.114

 1.  

Помошти, донации и други давања на правни субјекти

-

500.00

 1.  

Помошти, донации и други давања на физички лица

 

 

 1.  

Други помошти и давања

-

-

 1.  

Пренесени парични средства на други сметки

-

-

 1.  

Средства за градежни објекти

-

-

 1.  

Средства за опрема

 

865.609

 1.  

Други капитални средства

 

 

 1.  

Други расходи

 

 

 1.  

Вонредни расходи

 

 

 1.  

ВКУПНИ РАСХОДИ (од ред бр. 20 до ред бр. 61)

 

1.739.491

4.016.096

 1.  

Остварен нето вишок на приходи =(Вкупно приходи-Вкупно расходи)

1.57.735

 

329.988

 1.  

Непокриени расходи =(Вкупно расходи-Вкупно приходи)

 

 

 

 

 

Во                                     Име и презиме на лицето одговорно        М.П                Име и презиме на

Скопје                                     за пополнување на извештајот                             лицето одговорно

На ден   18.02.2017                   Марјан Тодоровски                                                     за потпишување на       извештајот

                                                                                                                                                       Павле Трајанов

 

                                             Потпис __________________                        Потпис _____________________                                                                                                                                                                            

 

partners partners partners partners partners partners