ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2015
27.03.2016

Назив на политичка партија Демократски сојуз

Седиште Стале Попов бр. 9 лок. 4

 

 

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година

 

(во денари)

Ред. број

ПОЗИЦИЈА

Износ

 

 

Претходна година

 

Тековна година

1

2

3

4

 

 

I. ПРИХОДИ

 

 

 1.  

Приходи од од Буџет на Република Македонија

 

1.135.192

 

1.180.329

 1.  

Приходи од членарини

-

 

 1.  

Приходи од подароци во парични средства

 

-

 

 1.  

Приходи од донации во парични средства

 

                  945.510

 

1.042.264

 1.  

Приходи од дотации во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од спонзорства во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од прилози во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од продажба на производи, стоки и услуги

 

-

-

 1.  

Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал

 

-

-

 1.  

Приходи од авторски права

-

-

 1.  

Приходи од продажба на билети

-

-

 1.  

Приходи од камати на депозит

-

-

 1.  

Приходи од закупнина

-

-

 1.  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики

 

176

 

180

 1.  

Приходи од легати

-

 

 1.  

Други приходи

-

 

 1.  

Вонредни приходи

13

 

 1.  

Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година

 

1.053.148

 

1.274.453

 1.  

ВКУПНО ПРИХОДИ ( ред бр. 1 до ред бр. 18

 

3.134.039

 

3.497.226

 

 

 

 

II. РАСХОДИ

 

 

 1.  

Потрошени материјали

38.477

20.017

 1.  

Други материјални расходи,

17.691

20.415

 1.  

Комунални услуги и греење

185.905

153.426

 1.  

Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)

 

62.675

 

48.136

 1.  

Превозни-транспортни услуги

29.070

52.578

 1.  

Услуги за поправки и тековно одржување

 

55.343

 

14.915

 1.  

Издатоци за реклама и пропаганда

 

10.488

 

18.057

 1.  

Издатоци за репрезентација

21.557

50.038

 1.  

Интелектуални услуги

168.000

175.000

 1.  

Сметководствени услуги

30.000

30.000

 1.  

Судски и правни услуги

13.826

148.681

 1.  

Услуги за превод

-

 

 1.  

Услуги за копирање, печатење и издавање

 

 

 

8.463

 1.  

Услуги за статистички истражувања

-

 

 1.  

Услуги за објавување на огласи

-

 

 1.  

Изнајмување на простор и опрема

766.894

795.126

 1.  

Привремени вработувања

-

-

 1.  

Други услуги

9.406

34.109

 1.  

Провизија на платниот промет

16.318

16.904

 1.  

Камати на кредити и заеми

 

 

 1.  

Премии за осигурување

18.494

18.798

 1.  

Негативни курсни разлики

 

 

 1.  

Други финансиски услуги

13

 

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата

-

 

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во странство

-

 

 1.  

Семинари и конференции

-

 

 1.  

Членарини

-

 

 1.  

Издатоци за меѓународна соработка

-

 

 1.  

Плати

255.017

63.605

 1.  

Придонеси за социјално осигурување

99.739

25.268

 1.  

Персонален данок на доход

14.586

3.001

 1.  

Надомести

-

 

 1.  

Други даноци и придонеси

44.147

42.954

 1.  

Помошти, донации и други давања на правни субјекти

 

-

 1.  

Помошти, донации и други давања на физички лица

 

 

 1.  

Други помошти и давања

-

-

 1.  

Пренесени парични средства на други сметки

-

-

 1.  

Средства за градежни објекти

-

-

 1.  

Средства за опрема

 

 

 1.  

Други капитални средства

 

 

 1.  

Други расходи

 

 

 1.  

Вонредни расходи

 

 

 1.  

ВКУПНИ РАСХОДИ (од ред бр. 20 до ред бр. 61)

 

1.857.646

 

1.739.491

 1.  

Остварен нето вишок на приходи =(Вкупно приходи-Вкупно расходи)

 

1.276.393

 

1.757.735

 1.  

Непокриени расходи =(Вкупно расходи-Вкупно приходи)

 

 

 

 

 

Во                                     Име и презиме на лицето одговорно        М.П               Име и презиме на

Скопје                                  за пополнување на извештајот                                лицето одговорно

На ден                                        Верица Филиповска                                       за потпишување на извештајот

 31.01.2016                                                                                                                                    Павле Трајанов

 

                                             Потпис __________________                       Потпис _____________________                                                                                                                                                                            

partners partners partners partners partners partners