ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА- ВТОР ДЕЛ за периодот од 01.12.2016 до 10.12.2016година
10.12.2016

Назив на политичка партија Коалиција за ПРОМЕНИ и ПРАВДА- ТРЕТ БЛОК (ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ, ФРОДЕМ, ДЕМОС, МОРО-РП) 

Седиште Стале Попов бр. 9 лок. 4

 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА- ВТОР ДЕЛ

за периодот од 01.12.2016 до 10.12.2016година


 

 

 

 

 

 

 

           
      I.Финансиски извештај за приходите и расходите на жиро-сметката за изборна кампања      
      за период од 01,12,2016  до 10,12,2016год,  
             
             
  Назив на организаторот на изборна кампања:    Коалиција за ПРОМЕНИ и ПРАВДА избори 2016г  
             
             
             
  Жиро сметка за изборна кампања    300-0000040222-38 Комерцијална банка ад Скопје  
             
             
             
  1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ:        
  1.А) ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ:        
             
Реден број Име/назив на донатор Вид на донација Датум на добивање на донација Вредност на донација  во денари    
1 2 3 4 5    
             
1 Милан Кекеновски парични средства 01,12,2016 6,000,00    
2 Александар Делов парични средства 02,12,2016 10,000.00    
3 Марио Кекеновски парични средства 02,12,2016 34,000.00    
4 Даниел Ефтимов парични средства 02,12,2016 50,000.00    
5 Верица Филиповска парични средства 06,12,2016 55,170.00    
6 Драгана Кипријановска парични средства 07,12,2016 30,000.00    
7 Јове Кекеновски парични средства 09,12,2016 40,000.00    
8 Славчо Јовановски парични средства 09,12,2016 49,400.00    
9 Ване Ванески парични средства 09,12,2016 98,000.00    
10 Панче Стојановски парични средства 10,12,2016 17,000.00    
      Вкупно донации: 389,570.00    
             
             
1.Б)  РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ:          
             
Реден број Позиција Износ    
1 2 3    
1. Потрошени материјали  900.00    
2. Други материјални расходи 29,028.00    
3. Комунални услуги и греење      
4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.) 145,197.00    
5. Превозни - транспортни услуги 7,350.00    
6. Услуги за поправки и тековно одржување      
7. Издатоци за реклама и пропаганда   599,633.00    
8. Издатоци за репрезентација      
9. Интелектуални услуги  30,000.00    
10. Сметководствени услуги 2,500.00    
11. Судски и правни услуги      
12. Услуги за превод      
13. Услуги за копирање, печатење и издавање 67,622.00    
14. Услуги за статистички истражувања      
15. Услуги за објавување на огласи      
16. Изнајмување на простор и опрема 23,732.00    
17. Привремени вработувања      
Реден број Позиција Износ    
1 2 3    
18. Други услуги      
19. Провизија за платниот промет  555.00    
20. Камати на кредити и заеми       
21. Премии за осигурување      
22. Негативни курсни разлики      
23. Други финансиски услуги      
24. Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата      
25. Дневници за службено патување и патни трошоци во странство      
26. Семинари и конференции      
27. Членарини      
28. Издатоци за меѓународна соработка      
29.  Плати       
30. Придонеси за социјално осигурување      
31.  Персонален данок на доход       
32.  Надомести      
33. Други даноци и придонеси   3,333.00    
34. Помошти, донации и други давања на правни субјекти       
35. Помошти, донации и други давања на физички лица       
36.  Други помошти и давања       
37.  Средства за градежни објекти       
38.  Средства за опрема       
39.  Други капитални средства       
40.  Други расходи      
41. Вонредни расходи      
42. ВКУПНИ РАСХОДИ (збир од реден број 1 до реден број 41) 909,850.00    
partners partners partners partners partners partners