ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА- ПРВ ДЕЛ за периодот од 21.11.2016 до 30.11.2016 година
10.12.2016

Назив на политичка партија Коалиција за ПРОМЕНИ и ПРАВДА- ТРЕТ БЛОК (ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ, ФРОДЕМ, ДЕМОС, МОРО-РП) 

Седиште Стале Попов бр. 9 лок. 4

 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА- ПРВ ДЕЛ

за периодот од 21.11.2016 до 30.11.2016 година


 

 

         
      I.Финансиски извештај за приходите и расходите на жиро-сметката за изборна кампања  
      за период од 21.11.2016 до 30.11.2016год.
         
         
  Назив на организаторот на изборна кампања:    Коалиција за ПРОМЕНИ и ПРАВДА избори 2016г
         
         
         
  Жиро сметка за изборна кампања    300-0000040222-38 Комерцијална банка ад Скопје
         
         
         
  1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ:    
  1.А) ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ:    
         
Реден број Име/назив на донатор Вид на донација Датум на добивање на донација Вредност на донација  во денари
1 2 3 4 5
         
1 Павле Трајанов парични средства 17.11.2016 30.000.00
2 Стојанка Богојеска парични средства 17.11.2016 180.000.00
3 Александар Делов парични средства 18.11.2016 26.000.00
4 Дејан Богоески парични средства 18.11.2016                        180.000.00
5 Драгана Букилица парични средства 23.11.2016                          61.300.00
6 Павле Трајанов парични средства 23.11.2016                        150.000.00
7 Игор Трајковски парични средства 23.11.2016                       153.000.00
8 Даниел Ефтимов парични средства 25.11.2016                         50.000.00
9 Весна Стоименовска парични средства 25.11.2016                         59.000.00
10 ЃорЃи Николов парични средства 29.11.2016                          59.000.00
      Вкупно донации: 948.300.00
         
         
1.Б)  РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ:      
         
Реден број Позиција Износ
1 2 3
1. Потрошени материјали   
2. Други материјални расходи 21.240.00
3. Комунални услуги и греење  
4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.) 42.834.00
5. Превозни - транспортни услуги  
6. Услуги за поправки и тековно одржување  
7. Издатоци за реклама и пропаганда   448.992.00
8. Издатоци за репрезентација  
9. Интелектуални услуги   
10. Сметководствени услуги  
11. Судски и правни услуги  
12. Услуги за превод  
13. Услуги за копирање, печатење и издавање 178.260.00
14. Услуги за статистички истражувања  
15. Услуги за објавување на огласи  
16. Изнајмување на простор и опрема 866.954.00
17. Привремени вработувања  
Реден број Позиција Износ
1 2 3
18. Други услуги  
19. Провизија за платниот промет  1.355.00
20. Камати на кредити и заеми   
21. Премии за осигурување  
22. Негативни курсни разлики  
23. Други финансиски услуги  
24. Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата  
25. Дневници за службено патување и патни трошоци во странство  
26. Семинари и конференции  
27. Членарини  
28. Издатоци за меѓународна соработка  
29.  Плати   
30. Придонеси за социјално осигурување  
31.  Персонален данок на доход   
32.  Надомести  
33. Други даноци и придонеси    
34. Помошти, донации и други давања на правни субјекти   
35. Помошти, донации и други давања на физички лица   
36.  Други помошти и давања   
37.  Средства за градежни објекти   
38.  Средства за опрема   
39.  Други капитални средства   
40.  Други расходи  
41. Вонредни расходи  
42. ВКУПНИ РАСХОДИ (збир од реден број 1 до реден број 41) 1.559.635.00
         
         
         
         
         
         
         
         
2.  ОСТАНАТИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ОСТАНАТИ ПРИХОДИ  
2.А) ОСТАНАТИ ПРИХОДИ:      
         
Реден број Вид на приход Износ  
1 2 3  
1 Демократски сојуз позајмица* 500.000.00  
       
       
       
  Вкупно: 500.000.00  
* согласно член 83 став 2 алинеја 1 од Изборниот законик  
* во прилог спецификација на донации за позајмицата од Демократски сојуз
         
2.Б) РАСХОДИ ОД ОСТАНАТИ ПРИХОДИ:    
         
Реден број Позиција Износ
1 2 3
1. Потрошени материјали   
2. Други материјални расходи  
3. Комунални услуги и греење  
4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)  
5. Превозни - транспортни услуги  
6. Услуги за поправки и тековно одржување  
7. Издатоци за реклама и пропаганда    
8. Издатоци за репрезентација  
9. Интелектуални услуги   
10. Сметководствени услуги  
11. Судски и правни услуги  
12. Услуги за превод  
13. Услуги за копирање, печатење и издавање  
14. Услуги за статистички истражувања  
15. Услуги за објавување на огласи  
16. Изнајмување на простор и опрема  
17. Привремени вработувања  
18. Други услуги  
19. Провизија за платниот промет   
20. Камати на кредити и заеми   
21. Премии за осигурување  
22. Негативни курсни разлики  
23. Други финансиски услуги  
24. Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата  
25. Дневници за службено патување и патни трошоци во странство  
26. Семинари и конференции  
27. Членарини  
28. Издатоци за меѓународна соработка  
29.  Плати   
30. Придонеси за социјално осигурување  
31.  Персонален данок на доход   
32.  Надомести  
33. Други даноци и придонеси    
34. Помошти, донации и други давања на правни субјекти   
35. Помошти, донации и други давања на физички лица   
36.  Други помошти и давања   
37.  Средства за градежни објекти   
38.  Средства за опрема   
39.  Други капитални средства   
40.  Други расходи  
41. Вонредни расходи  
42. ВКУПНИ РАСХОДИ (збир од реден број 1 до реден број 41) 0
         
         
         
              II.ВКУПЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА      
         
    1.ВКУПНИ ПРИХОДИ (1.а+1.б) 1.448.300.00
         1.а)Вкупни приходи од донации 948.300.00
         1.б) Вкупни останати приходи         500.000,00                                                                              
 
    2.ВКУПНИ РАСХОДИ (2.а+2.б)  
                         2. а)Вкупни расходи финансирани од донации       ________________  денари 1.559.635.00  
                          2.б)Вкупни расходи финансирани од останати    
                               приходи                                                                                  ________________  денари    
                                            
    3.ВКУПНИ ПРИХОДИ-ВКУПНИ РАСХОДИ (1-2) -111.335
       
       
    Во,  Скопје Организатор на изборна кампања,
    На ден,   02.12.2016 ______________________________
      (Потпис и печат)
         
         
*Спецификација на донации за позајмицата од Демократски сојуз  
         
  Име/ назив на донатор Вид на донација Датум на добивање на донацијата Вредност на донација
1.   Катерина Груевски  парични средства 26.02.2016 800
2.   Василка Коцева  парични средства 08.04.2016 1,000.00
3.   Стевчо Крстев  парични средства 11.04.2016 6,000.00
4.   Вероника Наумовска  парични средства 11.04.2016 10,000.00
5.   Ленче Николова  парични средства 22.04.2016 300
6.   Александар Алексиќ парични средства 28.04.2016 33,000.00
7.   Биљана Рунчевска парични средства 09.05.2016 1,000.00
8.   Марко Узелац парични средства 10.05.2016 500
9.   Игор Трајковски парични средства 10.05.2016 1,000.00
10.   Василка Коцева  парични средства 10.05.2016 1,000.00
11.   Верица Филиповска парични средства 10.05.2016 2,000.00
12.   Соња Кузмановска парични средства 10.05.2016 6,000.00
13.   Јулија Стојановска  парични средства 13.05.2016 5,000.00
14.   Елизабета Стефковска  парични средства 19.05.2016 3,000.00
15.   Кристина Дамјанова парични средства 23.05.2016 3,000.00
16.   Благоја Таневски  парични средства 23.05.2016 32,000.00
17.   Катерина Груевски  парични средства 30.05.2016 800
18.   Чедомир Мерџаноски парични средства 03.06.2016 1,000.00
19.   Игор Божиновски   парични средства 07.06.2016 1,000.00
20.   Снежана Костуранова парични средства 07.06.2016 6,000.00
21.   Даниел Ефтимов парични средства 08.06.2016 3,000.00
22.   Весна Стоименовска парични средства 09.06.2016 6,000.00
23.   Павле Трајанов парични средства 09.06.2016 30,000.00
24.   Марко Узелац парични средства 10.06.2016 500
25.   Игор Трајковски парични средства 10.06.2016 1,000.00
26.   Василка Коцева  парични средства 10.06.2016 1,000.00
27.   Верица Филиповска парични средства 10.06.2016 2,000.00
28.   Соња Кузмановска парични средства 10.06.2016 6,000.00
29.   Славче Јовановски  парични средства 10.06.2016 30,000.00
30.   Стевчо Крстев  парични средства 16.06.2016 5,000.00
31.   Славче Јовановски  парични средства 18.06.2016 3,000.00
32.   Жарко Николов парични средства 20.06.2016 300
33.   Крсте Врбоски парични средства 21.06.2016 6,000.00
34.   Александра Павловска парични средства 30.06.2016 27,000.00
35.   Чедомир Мерџаноски парични средства 02.07.2016 1,000.00
36.   Марко Узелац парични средства 08.07.2016 500
37.   Игор Трајковски парични средства 08.07.2016 1,000.00
38.   Василка Коцева  парични средства 08.07.2016 1,000.00
39.   Јулија Стојановска  парични средства 08.07.2016 5,000.00
40.   Верица Филиповска парични средства 11.07.2016 2,000.00
41.   Соња Кузмановска парични средства 11.07.2016 6,000.00
42.   Биљана Рунчевска парични средства 11.07.2016 1,000.00
43.   Даниел Ефтимов парични средства 12.07.2016 3,000.00
44.   Снежана Костуранова парични средства 15.07.2016 6,000.00
45.   Павле Трајанов парични средства 15.07.2016 12,000.00
46.   Игор Божиновски   парични средства 19.07.2016 1,000.00
47.   Драган Гелев парични средства 29.07.2016 31,500.00
48.   Чедомир Мерџаноски парични средства 06.08.2016 1,000.00
49.   Игор Трајковски парични средства 10.08.2016 1,000.00
50.   Василка Коцева  парични средства 10.08.2016 1,000.00
51.   Верица Филиповска парични средства 10.08.2016 2,000.00
52.   Соња Кузмановска парични средства 10.08.2016 6,000.00
53.   Кристина Дамјанова парични средства 11.08.2016 2,000.00
54.   Игор Божиновски   парични средства 17.08.2016 1,000.00
55.   Валентина Ѓурковска Николовска парични средства 29.08.2016 28,000.00
56.   Катерина Груевски  парични средства 30.08.2016 800
57.   Крсте Врбоски парични средства 30.08.2016 3,000.00
58.   Снежана Костуранова парични средства 02.09.2016 6,000.00
59.   Славче Јовановски  парични средства 03.09.2016 6,000.00
60.   Крсте Врбоски парични средства 05.09.2016 3,000.00
61.   Чедомир Мерџаноски парични средства 06.09.2016 1,000.00
62.   Игор Трајковски парични средства 09.09.2016 1,000.00
63.   Василка Коцева  парични средства 09.09.2016 1,000.00
64.   Соња Кузмановска парични средства 12.09.2016 6,000.00
65.   Игор Божиновски   парични средства 13.09.2016 1,000.00
66.   Даниел Ефтимов парични средства 14.09.2016 3,000.00
67.   Јулија Стојановска парични средства 14.09.2016 5,000.00
68.   Ленче Николова парични средства 26.09.2016 300
69.   Благоја Таневски  парични средства 30.09.2016 29,000.00
70.   Снежана Костуранова парични средства 05.10.2016 6,000.00
71.   Чедомир Мерџаноски парични средства 06.10.2016 1,000.00
72.   Игор Трајковски парични средства 10.10.2016 1,000.00
73.   Василка Коцева  парични средства 10.10.2016 1,000.00
74.   Соња Кузмановска парични средства 10.10.2016 6,000.00
75.   Крсте Врбоски парични средства 12.10.2016 3,000.00
76.   Даниел Ефтимов парични средства 13.10.2016 3,000.00
77.   Јасна Саздовска парични средства 18.10.2016 1,500.00
78.   Игор Божиновски   парични средства 20.10.2016 1,000.00
79.   Стевчо Крстев  парични средства 27.10.2016 6,000.00
80.   Филип Антовски  парични средства 31.10.2016 32,500.00
81.   Јасна Саздовска парични средства 01.11.2016 1,500.00
82.   Чедомир Мерџаноски парични средства 02.11.2016 1,000.00
83.   Игор Трајковски парични средства 10.11.2016 1,000.00
84.   Василка Коцева  парични средства 10.11.2016 1,000.00
85.   Соња Кузмановска парични средства 10.11.2016 1,000.00
86.   Игор Божиновски   парични средства 11.11.2016 1,000.00
87.   Кристина Дамјанова парични средства 14.11.2016 2,000.00
88.   Снежана Костуранова парични средства 14.11.2016 6,000.00
89.   Крсте Врбоски парични средства 15.11.2016 3,000.00
90.   Ненад Баткоски парични средства 17.11.2016 6,200.00
        Вкупно: 500,000.00
partners partners partners partners partners partners