Извештај на Демократскиот сојуз за добиените донации за 2012 година29.03.2013

 

 

Врз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии (Сл. весник на РМ бр.76/2004....23/2013), Демократскиот сојуз подготви

Извештај на Демократскиот сојуз 

 за добиените донации за 2012 година

 

 

Ред

Број

 

Дата

 

Име и презиме

 

Вид на донација (денари)

1

05.01.2012

Вероника Димитрова

7.000,00

2

09.01.2012

Зоран Петров

3.000,00

3

24.01.2012

Филип Иванов

20.000,00

4

25.01.2012

Зоран Петров

3.000,00

5

01.02.2012

Владимир Кроневски

23.000,00

6

03.02.2012

Славица Донева

7.000,00

7

22.02.2012

Драгана Букилица

6.000,00

8

22.02.2012

Надежда Узелац

3.000,00

9

29.02.2012

Владимир Кроневски

28.500,00

10

02.03.2012

Јасна Саздовска

7.000,00

11

09.03.2012

Катерина Костуранова

2.400,00

12

16.03.2012

Мекалб Компани Дооел

20.000,00

13

21.03.2012

Зоран Петров

6.000,00

14

22.03.2012

Павле Трајанов

30.000,00

15

22.03.2012

Ѓорѓи Крстев

30.000,00

16

04.04.2012

Стевчо Крстев

7.000,00

17

18.04.2012

Зоран Петров

3.000,00

18

24.04.2012

Филип Иванов

10.000,00

19

26.04.2012

Владимир Кроневски

30.000,00

20

02.05.2012

Славица Донева

7.000,00

21

04.05.2012

Зоран Петров

3.000,00

22

08.05.2012

Весна Стоименовска

20.000,00

23

10.05.2012

Филип Иванов

12.000,00

24

04.06.2012

Благој Чоревски

3.000,00

25

04.06.2012

Владимир Кроневски

30,000.00

26

05.06.2012

Биљана Заринска

7.000,00

27

05.06.2012

Филип Иванов

10.000,00

28

20.06.2012

Славче Јовановски

29.000,00

29

21.06.2012

Павле Трајанов

40.000,00

30

10.07.2012

Биљана Заринска

7.000,00

31

10.07.2012

Филип Иванов

20.000,00

32

11.07.2012

Весна Стоименовска

3.000.00

33

16.07.2012

Драги Томашевски

33.000,00

34

17.07.2012

Зоран Петров

6.000,00

35

20.07.2012

Биљана Арсовска

6.100,00

36

25.07.2012

Владимир Кроневски

15.000,00

37

25.07.2012

Даниел Ефтимов

20.000,00

38

03.08.2012

Ѓорги Крстев

60.000,00

39

03.08.2012

Иле Георгиев

60.000,00

40

29.08.2012

Славче Јовановски

30.000,00

41

05.09.2012

Јулија Стојановска

7.000,00

42

06.09.2012

Весна Стоименовска

6.000,00

43

01.10.2012

Игор Трајковски

28.500,00

44

03.10.2012

Зоран Петров

3.000,00

45

03.10.2012

Цона Димитрова

7.000,00

46

31.10.2012

Драги Томашевски

30.500,00

47

01.11.2012

Зоран Петров

33.000,00

48

02.11.2012

Јасна Саздовска

6.000,00

49

28.11.2012

Цветко Јакимовски

31.500,00

50

04.12.2012

Славица Донева

6.000,00

51

13.12.2012

Зоран Петров

3.000,00

52

13.12.2012

Весна Стоименовска

6.000,00

53

17.12.2012

Драги Томашевски

34.500,00

54

26.12.2012

Филип Иванов

6.000,00

       Вкупно;                                                                                                                                                                      875.000,00 

 

Скопје, 29.01.2013 година                                                                                                                                                                                                         Демократски сојуз

                                                                                                                                          претседател  

                                                                                                                                     Павле Трајанов

partners partners partners partners partners partners