Годишен финансиски извештај на Демократски сојуз за 2012 година
Назив на политичка партија Демократски сојуз

Седиште Стале Попов бр. 9 лок. 4

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 година


                                                                                                               (во денари)

Ред.

број

ПОЗИЦИЈА

Износ

 

 

Претходна година

 

Тековна година

1

2

3

4

 

 

I. ПРИХОДИ

 

 

 1.  

Приходи од од Буџет на Република Македонија

 

1.071.797

 

1.117.055

 1.  

Приходи од членарини

1.000

-

 1.  

Приходи од подароци во парични средства

 

-

 

-

 1.  

Приходи од донации во парични средства

 

1.645.500

 

875.000,00

 1.  

Приходи од дотации во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од спонзорства во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од прилози во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од продажба на производи, стоки и услуги

 

-

-

 1.  

Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал

 

-

-

 1.  

Приходи од авторски права

-

-

 1.  

Приходи од продажба на билети

-

-

 1.  

Приходи од камати на депозит

-

-

 1.  

Приходи од закупнина

-

-

 1.  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики

 

381

 

750

 1.  

Приходи од легати

-

-

 1.  

Други приходи

-

-

 1.  

Вонредни приходи

127.500

-

 1.  

Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година

 

1.163.863

 

1.082.735

 1.  

ВКУПНО ПРИХОДИ ( ред бр. 1 до ред бр. 18

 

4010.014

 

3075.540

 

II. РАСХОДИ

 

 

 1.  

Потрошени материјали

46.113

55.198

 1.  

Други материјални расходи

10.055

25.677

 1.  

Комунални услуги и греење

115.382

138.368

 1.  

Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)

 

103.857

 

123.532

 1.  

Превозни-транспортни услуги

14.500

1.596

 1.  

Услуги за поправки и тековно одржување

 

229.664

 

26.783

 1.  

Издатоци за реклама и пропаганда

 

-

 

113.536

 1.  

Издатоци за репрезентација

-

-

 1.  

Интелектуални услуги

133.332

211.687

 1.  

Сметководствени услуги

14.700

15.600

 1.  

Судски и правни услуги

116.100

2.950

 1.  

Услуги за превод

-

-

 1.  

Услуги за копирање, печатење и издавање

 

620

 

10.001

 1.  

Услуги за статистички истражувања

-

-

 1.  

Услуги за објавување на огласи

-

-

 1.  

Изнајмување на простор и опрема

683.048

671.239

 1.  

Привремени вработувања

-

-

 1.  

Други услуги

-

-

 1.  

Провизија на платниот промет

9.821

13.898

 1.  

Камати на кредити и заеми

-

374

 1.  

Премии за осигурување

5.495,00

19.410

 1.  

Негативни курсни разлики

-

-

 1.  

Други финансиски услуги

-

-

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата

 

5.108

-

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во странство

-

-

 1.  

Семинари и конференции

-

-

 1.  

Членарини

-

-

 1.  

Издатоци за меѓународна соработка

-

-

 1.  

Плати

183.576

171.417

 1.  

Придонеси за социјално осигурување

71.832

66.961

 1.  

Персонален данок на доход

10.644

9.630

 1.  

Надомести

-

-

 1.  

Други даноци и придонеси

4.644

-

 1.  

Помошти, донации и други давања на правни субјекти

-

-

 1.  

Помошти, донации и други давања на физички лица

-

-

 1.  

Други помошти и давања

-

-

 1.  

Пренесени парични средства на други сметки

-

-

 1.  

Средства за градежни објекти

-

-

 1.  

Средства за опрема

1.372,129

209.439

 1.  

Други капитални средства

 

 

 1.  

Други расходи

40.972

55.201

 1.  

Вонредни расходи

 

 

 1.  

ВКУПНИ РАСХОДИ (од ред бр. 20 до ред бр. 61)

 

3 171.592 

 

1 942.497 

 1.  

Остварен нето вишок на приходи =(Вкупно приходи-Вкупно расходи)

 

1.082.735

 

1.133.043

 1.  

Непокриени расходи =(Вкупно расходи-Вкупно приходи)

 

 

 

 

 


Во                                      Име и презиме на лицето одговорно                           Име и презиме на лицето одговорно

Скопје                                    за пополнување на извештајот                                      за потпишување на извештајот 

На ден                                            Загорка Тодоровска                                                               Павле Трајанов

03.02.2013                                                                                                                                                   

partners partners partners partners partners partners