МАРТ, 2011 ГОДИНАМАРТ, 2011 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ ЗА 2010 ГОДИНА

Врз основа на член 52, став 1, алинеја 4 од Статутот на Демократски сојуз, член 17 од Законот за сметководство на непрофитни организации (Сл. весник на РМ бр.24/2003) како и член 27 од Законот за финансирање на политичките партии (Сл.весник на РМ бр.76/2004), Централниот совет на Демократски сојуз на седницата одржана на 12.03.2011 година, го усвои:

Член 1

Се утврдува Годишниот финансиски извештај за 2010 година и тоа:

 1. Приходи остварени во периодот од 01.01 до 31.12.2010 година: 2.798.865,00

 2. Расходи остварени во периодот од 01.01 до 31.12.2010 година: 1.635.029,00

 3. Разлика на приходите над расходите: 1.163.836,00

Член 2

Префрлени средства од минатата година: 41.664,00

Приходите остварени во 2010 година потекнуваат од следните извори:

 • Приходи од Буџетот на РМ: 920.000,00
 • Приходи од донации: 1.536.200,00
 • Приходи од чланарина: 2.000,00
 • Приходи од спонзорства во парични средства: 250.000,00
 • Приходи од камата: 670,00
 • Други приходи: 48.331,00

___________________________________________________________________________

Вкупно приходи: 2.798.865,00

Расходите на Демократскиот сојуз за 2010 година се состојат од:

 1. Материјални трошоци и услуги:

  • канцелариски материјал: 19.589,00

  • водовод и канализација: 1.746,00

  • средства за лична хигиена: 8.310,00

  • електрична енергија: 70.518,00

  • топлотна енергија: 110.523,00

  • телефонски трошоци: 83.495,00

  • мобилна телефонија: 29.638,00

  • превозни-транспортни услуги: 2,960,00

  • гориво: 22.874,00

  • поправка и монтажа на добра: 22.146,00

  • интернет: 22.200,00

  • трошоци за дневен печат: 31.907,00

  • услуги за копирање, печатење и издавање: 2.611,00

  • издатоци за репрезентација: 12.070,00

  • регистрација на возила и осигурување: 60.644,00

  • потрошени материјали и суровини: 6.342,00

  ____________

  507.573,00

 2. Нематеријални трошоци:

  • наемнини: 585.220,00

  • дневници за службено патување и патни трошоци: 1.642,00

  • поштарина: 24.980,00

  • книговодствени услуги: 14.400,00

  • провизија на платен промет: 9.286,00

  • нотарски услуги: 1.700,00

  • судски и административни такси: 22.336,00

  • договор за дело: 133.332,00

  • камата кредити и заеми: 31.440,00

  • користење соп.возило за сл.цели: 42.000,00

  __________________

  866.336,00

 3. Плати

  • Нето плати: 180.000,00

  • персонален данок од плата: 10.620,00

  • придонеси од плата: 70.500,00

  _____________

  261.120,00

  ___________________________________________________________________________

  Вкупно расходи: 1.635.029,00

Член 3

Вишокот на приходите над расходите на Демократски сојуз за 2010 година се распределува и тоа:

Пренесени средства за наредната година: 1.163.836,00

Член 4

Согласно Годишниот финансиски извештај ќе се извршат соодветни книжења во деловните книги.

12 март 2011 година
Скопје

Демократски сојуз
Генерален секретар
м-р Вилма Петковска

partners partners partners partners partners partners