ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ ЗА ДОБИЕНИТЕ ДОНАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА ОД 01.01.2023 ДО 30.06.2023 ГОДИНА01.07.2023
Врз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:

 

ИЗВЕШТАЈ НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ

ЗА ДОБИЕНИТЕ ДОНАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

ОД 01.01.2023 ДО 30.06.2023 ГОДИНА

 

Реден број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

  1.         

14.02.2023

Богоја Петровски

500.00

        1.       

12.06.2023

Јасна Саздовска

2,000.00

       1.

29.06.2023 

Никола Михајловски

2,000.00

    

 

                                                                   Вкупно: 4,500.00 денари 

                                                                                                           

 

 

Скопје, 01.07.2023 година

Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners