Извештај на Демократскиот сојуз За добиените донации за 2014 година
28.03.2015

Врз основа на член 25, од Законот за финансирање на политичките партии ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04......23/13), Демократскиот сојуз подготви:Извештај на Демократскиот сојуз

За добиените донации за 2014 година

Од 01.01.2014 до 31.12.2014 година

 

Ред. Број

Дата

Име и презиме

Вид на донација (денари)

 1.  

08.01.2014

Аница Марковска

500.00

 1.  

08.01.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

10.01.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.01.2014

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

10.01.2014

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

10.01.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

13.01.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

14.01.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

15.01.2014

Биљана Галачева

400.00

 1.  

16.01.2014

Дарко Тренковски

300.00

 1.  

16.01.2014

Ристо Пројчески

360.00

 1.  

16.01.2014

Кристина Дамјанова

1,200.00

 1.  

16.01.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

16.01.2014

Биљана Заринска

6000.00

 1.  

20.01.2014

Елизабета Апостоловска

500.00

 1.  

23.01.2014

Јасминка Тоде Димитрова

1,500.00

 1.  

24.01.2014

Маја Поповска

15,000.00

 1.  

24.01.2014

Оливера Трајковска

15,000.00

 1.  

27.01.2014

Ристовски Јован

300.00

 1.  

04.02.2014

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

04.02.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

05.02.2014

Аница Марковска

500.00

 1.  

06.02.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.02.2014

Костадин Галачев

400.00

 1.  

10.02.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.02.2014

Костадин Јовановиќ

2,100.00

 1.  

10.02.2014

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

10.02.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

10.02.2014

Вероника Наумовска

6,000.00

 1.  

11.02.2014

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

11.02.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

11.02.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

11.02.2014

Стојмир Милошевски

6,000.00

 1.  

13.02.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

13.02.2014

Милена Ризова

2,000.00

 1.  

14.02.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

17.02.2014

Јасминка Тоде Димитрова

1,500.00

 1.  

21.02.2014

Јованчо Колчески

15.000.00

 1.  

21.02.2014

Гоце Симоновски

16,500.00

 1.  

24.02.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

28.02.2014

Ристовски Јован

300.00

 1.  

28.02.2014

Мице Цабевски

500.00

 1.  

04.03.2014

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

04.03.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

05.03.2014

Аница Марковска

500.00

 1.  

05.03.2014

Павле Трајанов

30,000.00

 1.  

07.03.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

07.03.2014

Драган Тодоровски

3,000.00

 1.  

10.03.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.03.2014

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

10.03.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

10.03.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

10.03.2014

Јулија Стојановска

6,000.00

 1.  

11.03.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

11.03.2014

Драган Милошески

6,000.00

 1.  

12.03.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

13.03.2014

Стојан Кулески

1,400.00

 1.  

19.03.2014

Катерина Ѓоргиевска

480.00

 1.  

20.03.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

20.03.2014

Трајче Грков

20,000.00

 1.  

21.03.2014

Милена Ризова

1,000.00

 1.  

24.03.2014

Дарко Тренкоски

300.00

 1.  

24.03.2014

Дарко Тренкоски

300.00

 1.  

25.03.2014

Бранко Симоновиќ

17,000.00

 1.  

25.03.2014

Благоја Таневски

17,500.00

 1.  

01.04.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

03.04.2014

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

04.04.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

08.04.2014

Загорка Тодоровска

6,000.00

 1.  

09.04.2014

Катерина Костуранова

4,000.00

 1.  

10.04.2014

Катерина Ѓоргиевска

490.00

 1.  

10.04.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.04.2014

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

10.04.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.04.2014

Кристина Дамјанова

1,500.00

 1.  

11.04.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

16.04.2014

Јасмина Тоде Димитрова

1,500.00

 1.  

17.04.2014

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

23.04.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

29.04.2014

Павле Трајанов

15,000.00

 1.  

29.04.2014

Александар Алексиќ

18,000.00

 1.  

29.04.2014

Петре Тодоровски

18,000.00

 1.  

05.05.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

07.05.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

07.05.2014

Драган Тодоровски

800.00

 1.  

08.05.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

09.05.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

09.05.2014

Милена Ризова

1,500.00

 1.  

09.05.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

09.05.2014

Биљана Заринска

6,000.00

 1.  

12.05.2014

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

12.05.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

14.05.2014

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

14.05.2014

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

16.05.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

19.05.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

27.05.2014

Драги Томашевски

32,500.00

 1.  

02.06.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

02.06.2014

Ѓорѓи Крстев

15,000.00

 1.  

02.06.2014

Павле Трајанов

15,000.00

 1.  

05.06.2014

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

05.06.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

09.06.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

10.06.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.06.2014

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

10.06.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.06.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

16.06.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

17.06.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

18.06.2014

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

20.06.2014

Милена Ризова

1,000.00

 1.  

23.06.2014

Стевчо Крстев

6,000.00

 1.  

27.06.2014

Филип Атовски

34,000.00

 1.  

04.07.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

05.07.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

07.07.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.07.2014

Катерина Ѓоргиевска

800.00

 1.  

10.07.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.07.2014

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

10.07.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.07.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

18.07.2014

Кристина Дамјанова

1,500.00

 1.  

21.07.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

21.07.2014

Вероника Наумовска

6,000.00

 1.  

22.07.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

25.07.2014

Ивана Симоновска

32,500.00

 1.  

04.08.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

05.08.2014

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

07.08.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

08.08.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

11.08.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

11.08.2014

Верица Филиповска

3,000.00

 1.  

11.08.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

11.08.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

14.08.2014

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

15.08.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

21.08.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

27.08.2014

Драган Тодоровски

2,000.00

 1.  

29.08.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

29.08.2014

Петре Тодоровски

31,000.00

 1.  

02.09.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

03.09.2014

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

04.09.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

05.09.2014

Биљана Рунчевска

1,000.00

 1.  

05.09.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

09.09.2014

Костадин Јовановиќ

7,500.00

 1.  

10.09.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.09.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.09.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.09.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

17.09.2014

Јасна Саздовска

1,500.00

 1.  

19.09.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

26.09.2014

Петар Василов

38,500.00

 1.  

01.10.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

03.10.2014

Милена Ризова

1,000.00

 1.  

04.10.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

06.10.2014

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

07.10.2014

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

10.10.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.10.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.10.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

13.10.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

15.10.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

16.10.2014

Јулија Стојановска

6,000.00

 1.  

17.10.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

17.10.2014

Јово Баткоски

3,000.00

 1.  

20.10.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

27.10.2014

Петре Тодоровски

35,000.00

 1.  

05.11.2014

Катерина Ѓоргиевска

400.00

 1.  

05.11.2014

Драгана Кипријановска

5,560.00

 1.  

07.11.2014

Весна Стоименовска

3,000.00

 1.  

07.11.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.11.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.11.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

10.11.2014

Биљана Заринска

6,000.00

 1.  

11.11.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.11.2014

Славче Јованоски

3,000.00

 1.  

13.11.2014

Тони Начевски

1,000.00

 1.  

14.11.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

21.11.2014

Ленче Николова

300.00

 1.  

24.11.2014

Јовица Спировски

37,000.00

 1.  

27.11.2014

Кристина Дамјанова

2,000.00

 1.  

04.12.2014

Катерина Ѓоргиева

400.00

 1.  

05.12.2014

Славче Јовановски

3,000.00

 1.  

05.12.2014

Костадин Јовановиќ

4,000.00

 1.  

05.12.2014

Драган Кипријановска

5,560.00

 1.  

10.12.2014

Василка Коцева

1,000.00

 1.  

10.12.2014

Крсте Врбоски

3,000.00

 1.  

10.12.2014

Соња Кузмановска

6,000.00

 1.  

11.12.2014

Јасминка Димитрова

1,000.00

 1.  

11.12.2014

Игор Трајковски

4,000.00

 1.  

12.12.2014

Стојан Кулевски

1,400.00

 1.  

12.12.2014

Верица Филиповска

12,000.00

 1.  

18.12.2014

Александра Кацарска

400.00

 1.  

19.12.2014

Драган Тодоровски

2,000.00

 1.  

22.12.2014

Драган Николовски

38,000.00

 1.  

23.12.2014

Стефчо Крстев

5,000.00

 

                                                                                                                                                                            Вкупно:     945, 510.00                                                                                                                    

Скопје, 09.01.2015 година                                                                                             

Демократски сојуз

partners partners partners partners partners partners