ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2014
27.03.2015

Назив на политичка партија Демократски сојуз

Седиште Стале Попов бр. 9 лок. 4

 

 

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година

 

(во денари)

Ред. број

ПОЗИЦИЈА

Износ

 

 

Претходна година

 

Тековна година

1

2

3

4

 

 

I. ПРИХОДИ

 

 

 1.  

Приходи од од Буџет на Република Македонија

 

1.002.215

 

1.135.192

 1.  

Приходи од членарини

-

-

 1.  

Приходи од подароци во парични средства

 

-

 

-

 1.  

Приходи од донации во парични средства

 

 801.000

 

                  945.510

 1.  

Приходи од дотации во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од спонзорства во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од прилози во парични средства

 

-

-

 1.  

Приходи од продажба на производи, стоки и услуги

 

-

-

 1.  

Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал

 

-

-

 1.  

Приходи од авторски права

-

-

 1.  

Приходи од продажба на билети

-

-

 1.  

Приходи од камати на депозит

-

-

 1.  

Приходи од закупнина

-

-

 1.  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики

 

461

 

176

 1.  

Приходи од легати

-

-

 1.  

Други приходи

-

-

 1.  

Вонредни приходи

-

13

 1.  

Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година

 

1.133.043

 

1.053.148

 1.  

ВКУПНО ПРИХОДИ ( ред бр. 1 до ред бр. 18

 

2.936.719

 

3.134.039

 

 

 

 

II. РАСХОДИ

 

 

 1.  

Потрошени материјали

27.214

38.477

 1.  

Други материјални расходи

26.799

17.691

 1.  

Комунални услуги и греење

180.496

185.905

 1.  

Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)

 

69.976

 

62.675

 1.  

Превозни-транспортни услуги

 29.620

29.070

 1.  

Услуги за поправки и тековно одржување

 

 25.585

 

55.343

 1.  

Издатоци за реклама и пропаганда

 

11.063

 

10.488

 1.  

Издатоци за репрезентација

-

21.557

 1.  

Интелектуални услуги

340.664

168.000

 1.  

Сметководствени услуги

21.200

30.000

 1.  

Судски и правни услуги

  3.250

13.826

 1.  

Услуги за превод

-

-

 1.  

Услуги за копирање, печатење и издавање

 

5.883

 

 

 1.  

Услуги за статистички истражувања

-

-

 1.  

Услуги за објавување на огласи

-

-

 1.  

Изнајмување на простор и опрема

694.117

766.894

 1.  

Привремени вработувања

-

-

 1.  

Други услуги

17.715

9.406

 1.  

Провизија на платниот промет

14.353

16.318

 1.  

Камати на кредити и заеми

 

 

 1.  

Премии за осигурување

17.655 

18.494

 1.  

Негативни курсни разлики

-

 

 1.  

Други финансиски услуги

-

13

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата

 

-   

-

 1.  

Дневници за службено патување и патни трошоци во странство

-

-

 1.  

Семинари и конференции

-

-

 1.  

Членарини

-

-

 1.  

Издатоци за меѓународна соработка

-

-

 1.  

Плати

206.900

255.017

 1.  

Придонеси за социјално осигурување

46.936

99.739

 1.  

Персонален данок на доход

6.872

14.586

 1.  

Надомести

-

-

 1.  

Други даноци и придонеси

46.928-

44.147

 1.  

Помошти, донации и други давања на правни субјекти

-

-

 1.  

Помошти, донации и други давања на физички лица

2.000-

 

 1.  

Други помошти и давања

-

-

 1.  

Пренесени парични средства на други сметки

-

-

 1.  

Средства за градежни објекти

-

-

 1.  

Средства за опрема

 

 

 1.  

Други капитални средства

 

 

 1.  

Други расходи

31.920

 

 1.  

Вонредни расходи

 

 

 1.  

ВКУПНИ РАСХОДИ (од ред бр. 20 до ред бр. 61)

 

1.827.146

 

1.857.646

 1.  

Остварен нето вишок на приходи =(Вкупно приходи-Вкупно расходи)

 

1.109.573

 

1.276.393

 1.  

Непокриени расходи =(Вкупно расходи-Вкупно приходи)

 

 

 

 

 

Во                                     Име и презиме на лицето одговорно        М.П               Име и презиме на

Скопје                                   за пополнување на извештајот                               лицето одговорно

На ден                                         Загорка Тодоровска                                       за потпишување на извештајот             

31.01.2015                                                                                                                                     Павле Трајанов

 

                                             Потпис __________________                          Потпис _____________________                                                                                                                                                                            

partners partners partners partners partners partners