Нова Македонија „ЛИЧНОСТ НА ГОДИНАТА ЗА 2013“: Павле Трајанов

14.12.2013

Нова Македонија „ЛИЧНОСТ НА ГОДИНАТА ЗА 2013“: Павле Трајанов

Според Нова Македонија, меѓу десетте личности на годината е и Павле Трајанов, претседател на ДС и пратеник во Собранието на Република Македонија. 

Доколку сакате да гласате кликнете на овој линк.

За Трајанов тие истакнуваат: „По­дол­го вре­ме ба­ра др­жа­вен кон­сен­зус ме­ѓу си­те по­ли­тич­ки суб­је­кти за спо­рот за име­то со Гр­ци­ја. Осо­бе­но е акти­вен во Со­бра­ни­е­то и во јав­но­ста ко­га ста­ну­ва збор за по­ли­ци­ски­те ак­ции про­тив ор­га­ни­зи­ра­ни­от кри­ми­нал, кре­вај­ќи го гла­сот за вла­де­е­ње на пра­во­то. Ре­дов­но се из­јас­ну­ва про­тив дол­го­то тра­е­ње на мер­ка­та при­твор. По слу­ча­јот со при­тво­ра­ње­то на но­ви­на­рот Ке­жа­ров­ски, пра­те­ни­кот Пав­ле Тра­ја­нов пред­ло­жи из­ме­ни на за­ко­нот за­ра­ди на­ма­лу­ва­ње на каз­на­та за­твор за откри­ва­ње иден­ти­тет на за­шти­тен све­док.“

Извор: Нова Македонија Последни Активности

1.11.2012

КАНДИДАТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ:

1. Радовиш

Страхил Гавритов, електро инженер, вработен во ЈП Плаваја-Радовиш.

2. Неготино

Ванчо Петров, професор во Гимназијата во Неготино...

прочитај повеќе...13.11.2012

Трајанов - Историски момент за компромис со Грција

Очекувам да се дојде до некаков компромис, но тоа пред сè ќе зависи од внатрешното единство, од тоа дали Република Македонија ќе изгради единствена политика околу ова прашање, вели Павле Трајанов, водачот на македонската парламентарна делегација на Заседанието на Асамблеата на НАТО во Прага.

прочитај повеќе...

19.11.2012

ОПШТИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДС - КОЧАНИ ИЗБРА НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ

„ Потекнувам од работничко семејство, во партијата влегов поради чесноста, потенцијалите, политичката одговорност и пред се поради политичката иднина, којa ја гледам во Демократски сојуз “... 

прочитај повеќе...

14.01.2013

Kако до нови работни места?

Демократскиот сојуз, заедно со граѓаните ќе работи на градење на Програма за отворање на нови работни места , развој на економијата и унапредување на животниот стандард на граѓаните.

прочитај повеќе...

18.03.2012

ОБРАЌАЊЕ НА ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ НА IV-ОТ КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТСКИОТ СОЈУЗ

Почитувани делегати, гости, драги пријатели, екселенции, претставници на медиумите, сакам да Ве поздравам и да посакам успешна работа на Конгресот. Демократскиот сојуз е партија која постојано бранува, партија која го слуша гласот на граѓаните. Силата на Демократскиот сојуз, произлегува од нашите принципиелни заложби...

прочитај повеќе...
partners partners partners partners partners partners